Disclaimer and Privacystatement

1. Introductie

Wij, SDK Vastgoed bv, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

SDK Vastgoed bv is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V.
In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verzoeken u deze privacyverklaring goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt, actief uw persoonsgegevens achterlaat en/of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u onze privacyverklaring heeft gelezen, deze accepteert en instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens.


2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens als u informatie opvraagt over onze nieuwbouwprojecten en als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan wij nodig hebben om het beoogde doel te realiseren.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om: Uw verzoek om informatie te kunnen verwerken; Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met u via e- mail of telefonie; Het aanbieden van een persoonlijk omgeving (account) voor het beheer van uw aanmelding c.q. inschrijving; Onderhouden van direct contact met projectvertegenwoordiger middels chat, email en/of telefonie.

Afhankelijk van één of meerdere van bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Geslacht; naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam); adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode); woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres; inschrijving nieuwsbrief. Er kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde systemen om informatie door u gewenst zo relevant en passend mogelijk aan u te verstrekken.


3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen: Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies; Door verstrekking van persoonsgegevens door u zelf.

4. Cookies

De volgende typen cookies worden gebruikt:

Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken om onze website te verbeteren en te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Pixel tags
Onze website kan gebruik maken van “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor datacollectie om het gebruik van de website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het gebruik van de website. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt. Ook worden pixel tags mogelijk door externe serviceproviders geplaatst om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over het bezoek aan onze website.

Knoppen social media
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media kanalen, zoals; Facebook, Pinterest, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, adviseren wij u de privacy verklaringen van de desbetreffende sociale media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

Nieuwsbrief
Voor nieuwsbrieven wordt mogelijk gebruik gemaakt van tracking pixels. Door middel van een tracking pixel is te zien of een e-mail is geopend. De gegevens uit de tracking pixel worden door ons gebruikt voor het optimaliseren van onze website en onze nieuwsbrieven


5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen zoals: daar waar mogelijk encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

6. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen. Zo kunt u bij ons:

de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien; de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen; verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken; bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens; een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen; de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;

bezwaar maken tegen het (geautomatiseerd) verwerken van uw persoonsgegevens.
Wilt u van een van de voorgaande rechten gebruikmaken, dan kunt u ons dat laten weten door ons een e-mailbericht toe te sturen via privacy@sdkvastgoed.nl.


Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij SDK Vastgoed bv, te bereiken via privacy@sdkvastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk echter, afhankelijk van de aard van het verzoek, zullen we eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we u een passende reactie sturen.
Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels (privacytaskforce@volkerwessels.com). Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.


7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Aanbieder (en/of andere geselecteerde partners bijvoorbeeld makelaars, hypotheekverstrekkers, etc. zoals vermeld op de website) wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst. De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

8. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan dat de wet voorschrijft. Op het moment dat uzelf aangeeft dat wij uw gegevens uit ons systeem moeten verwijderen, zullen we dat onverwijld doen tot zover de wet ons dat toestaat.

9. Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden u aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 10 juli 2018.

11. Contact/vragen

SDK Vastgoed bv neemt uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Contactinformatie werkmaatschappij privacy@sdkvastgoed.nl.


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////


1. Introduction

This Privacy Statement concerns the processing of personal data of the visitors of the website www.nieuwbergen.com of SDK Vastgoed bv. We, SDK Vastgoed bv, respect the privacy of the visitors of our website and handle your personal data carefully. In addition we adhere to the existing laws and regulations with respect to the privacy.

SDK Vastgoed bv is part of Koninklijke VolkerWessels N.V.
In this Privacy Statement we inform you about the way we process your personal data. We ask you to read this Privacy Statement carefully. Because you visit our website, leave your active personal data behind and/or use our services, means that you have read our Privacy Statement, accept them and permit us to use your personal data.


2. For what purpose are the data processed and what personal data are processed?

We process your personal data when you require information about our houses or construction projects and when you have signed up for our newsletter.

These data are always aligned with the specified purpose, that means that we do not collect more data than we need to realize the intended purpose

To enable us to process your request for information; Send a newsletter or to maintain direct contact with you through email or telephone; Offer a personal environment (account) to manage your registration or subscription; Maintain direct contact with the project representative through chat, email and/or telephone.

Depending on one or more of the above mentioned objectives the following personal data are processed: Gender; name (initials, first name, middle name, family name); address (street, house number, house number addition, postal code); residence; telephone number; email address; housing preference; subscription newsletter.

Automatic systems can be used to provide you with the information you required as relevant and appropriate as possible.


3. How are the personal data collected?

Those personal data of the visitors are obtained among others as follows: By the use of the website as well as the placed cookies; By the disclosure of personal data by you.


4. Cookies

The following types of cookies are used:

Permanent cookies
With a permanent cookie we can recognize you at a next visit to our website. Therefore the website can be aligned with your preferences. Also when you have given your permission to place cookies we can remember that by means of a cookie. As a result you don‘t have to repeat your preferences as well as save time and have a more pleasant use of our website. You can delete permanent cookies through the settings of your browser.

Session cookies
With the help of a session cookie we can see what parts of the website you have been looking at on this visit. Therefore we can adept our service as much as possible to the surfing behaviour of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your webbrowser.

Google Analytics
Through our website a cookie is placed of the American company Google, as part of the “Analytics”-service. We use this service to keep and receive reports about how visitors use the website to improve and optimize our website. Google can provide this information to third parties if Google has a statutory duty to do so, or only if third parties process the information on behalf of Google. This is outside our control. The information that Google collects, will be made as anonymous as possible.

Pixel tags
Our website can use “pixel tags” (small graphic files, also known as “tracking pixels” or “web beacons”) or other means of data collection to guard the use of the website. These tools make it possible to collect technical and statistic data about the use of the website. Technical and statistic data are the IP-address, visiting times, user- agent strings, browser type, monitor sizes, etc. The use of these tools is based on a standard technology that is being used by most of the companies. Pixel tags may also possibly placed by external service providers to take care of advertisements for us through the internet. These service providers can collect anonymous information (other than the IP-address of your computer) about the visit to our website.

Buttons social media
At the website buttons have been admitted to be able to promote pages or parts on social media channels, such as; Facebook, Pinterest, Twitter, Google Plus and LinkedIn. These buttons are pieces of a code of the social media itself and use a cookie. This cookie remembers you being logged in, so you don‘t have to log in again when you want to share something. To see what they do with the personal data that they obtain with this code, we advise you to read the privacy statements of the relevant social media channels (that can change on a regular base).

Newsletter
For newsletters the use of tracking pixels is possible. With a tracking pixel can be seen if an email is opened. The data from the tracking pixel are used by us to optimize our website and our newsletters


5. How are the personal data secured?

We take the protection of the personal data of the visitors of our website serious and therefore take appropriate organizational and technical measures such as: apply where ever possible an encryption, by using passwords and by giving personnel limited access to those data and including a provision for confidentiality in their contracts. In case of a data leakage we will report this to the supervising authority. If the situation requires, we report this to you too.


6. What rights have the visitors and how can they exercise these?

Based on the General Data Protection Regulation visitors have different rights with respect to their personal data to guarantee their privacy. For example you can:

Require and see the personal data that are processed; Have the personal data improved or deleted;
Require to limit the processing of personal data; Object to the processing of the personal data; Require a copy of the personal data and under conditions have this copy transferred to a third party; Withdraw the permission that you gave before to process your data; Object to the (automated) processing of your personal data.

If you want to use one of the previous rights, you can inform us by sending an email message to privacy@sdkvastgoed.nl.

If you use your rights, we can ask you to identify yourself. With that we can check your data and protect them against unauthorized persons. The request to exercise one or more of the above rights can be handed in in writing to SDK Vastgoed bv, reachable through privacy@sdkvastgoed.nl. To make sure that the request has been done by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. To protect your privacy we ask you to blacken your passport photo and citizen service number in this copy.

We process your request as fast as possible, however, depending on the nature of the request, we will first make a balance of interests and evaluate if we can and may fulfil the request. After that we will send you a suitable reaction.

If you did not receive an answer to your request in time or if the request has been rejected, you can object with the Privacy Taskforce of VolkerWessels (privacytaskforce@volkerwessels.com). Besides that you also have the right to object with the personal data authority (www.autoriteitpersonal data.nl) or to start a trial at the court.


7. Disclosure of personal data to third parties

Your personal data are provided to the provider (and/or other selected partners e.g. brokers, mortgage lenders, etc as mentioned on the website) if you subscribe for a project or sign up for a service.

The personal data, that are provided by you, will never be transferred to third parties, unless a court order has been

issued to provide data. With third parties, who process personal data on our behalf, we conclude a processors agreement to ensure an adequate level of security and confidentiality of the personal data of our visitors.


8. Retention period

We do not save your personal data longer than necessary or longer than legally required. The moment you indicate that we should remove your data out of our system, we will do that immediately to the full extent of the law.


9. Links to websites of third parties

Our website possibly contains references and/or hyperlinks to one or more websites of third parties. Under no circumstances we are liable for the way these third parties deal with the privacy laws. We advise you to consult the Privacy Statement of the websites of these third parties to get informed about the ways these third parties deal with your personal data.


10. Modifications

We reserve the right to unilaterally adjust these Privacy Statements. Changes will be published on our website, consult our website regularly so you are always informed about possible changes. This Privacy Statement is updated on the 9 november 2020.


11. Contact/questions

The operating company takes your privacy serious. If you have questions, please don‘t hesitate to contact us. Contact information operating company privacy@sdkvastgoed.nl.